APK vraag en antwoord

apk, apk zonder afspraak, apk terwijl u wacht, apk neutraal

Onderstaand geven wij antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot de Algemene Periodieke Keuring voor motorvoertuigen. 
Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op, wij zijn u vanzelfsprekend graag tot dienst. 

Wat houdt de APK in?

Alle voorschriften van de APK zijn vastgelegd in de APK-regelgeving. Hierin zijn de eisen opgenomen die worden gesteld aan zowel voertuigen, keurmeester als keuringsstation. Op onze site vindt u informatie over de keuringsfrequentie, antwoorden op veel gestelde vragen over de APK en kunt u tips krijgen hoe u zelf uw auto zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de APK-keuring. 
 

Wanneer moet mijn auto gekeurd worden?

Hierna vindt u, per categorie uitgelicht, wanneer en met welke frequentie uw auto gekeurd moet worden. 

Personen voertuigen en lichte bedrijfswagen met benzinemotor (<3.500kg)
De eerste keuring moet 4 jaar na datum eerste toelating worden uitgevoerd. Het nieuw afgegeven keuringsbewijs is dan 2 jaar geldig. Dan dient de volgende keuring plaats te vinden. Dit keuringsbewijs is dan ook weer twee jaar geldig. Daarna dient jaarlijks gekeurd te worden. 

Personen voertuigen en lichte bedrijfswagens met diesel of LPG motor
Voor deze groep geldt de oude frequentie. De eerste keuring moet 3 jaar na datum eerste toelating worden uitgevoerd en heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Het voertuig moet daarna ieder jaar gekeurd worden. 

Taxi’s en OV-voertuigen
Deze groep moet direct vanaf de eerste toelating ieder jaar gekeurd worden. 

Oldtimers ouder dan 30 jaar
Oldtimers moeten elke twee jaar gekeurd worden. Oldtimers van voor 1960 hebben vrijstelling voor de APK. 

Voertuigen met een maximaal gewicht hoger dan 3500 kg
Deze voertuigen moeten van de eerste toelating ieder jaar gekeurd worden. 

Wat moet ik meebrengen naar de keuring?

Officieel niets anders dan uw auto. Het helpt echter wel als u ook het kentekenbewijs/kentekencard meebrengt. Bij auto’s met een bijzonder kenteken (CD, CDJ of de lettergroep BN, GN en twee groepen van twee cijfers) moet het kentekenbewijs/kentekencard aanwezig zijn om de APK uit te mogen voeren. 

Wanneer moet mijn auto uiterlijk goedgekeurd zijn?

Een APK-bewijs heeft een bepaalde geldigheidsduur. De auto moet uiterlijk voor deze datum opnieuw goedgekeurd zijn. Dit geldt niet als uw auto geschorst is (schorsen kunt u doen op de website van de RDW), er geldt dan geen keuringsplicht omdat er niet wordt gereden met het voeruig. In dat geval bent u de eerste twee maanden na de APK-vervaldatum niet in overtreding. De dag dat uw auto gekeurd moet worden kunt u de auto gewoon gebruiken.

Vanaf welk moment kan ik mijn auto ter keuring aanbieden?

U kunt uw auto op elk gewenst moment ter keurig aanbieden. Doet u dit eerder dan twee maanden voor de vervaldatum dan wijzigt de oorspronkelijke vervaldatum in de datum van keuren. Laat u hem keuren binnen twee maanden voor de vervaldatum dan blijft de vervaldatum dezelfde als de oorspronkelijke vervaldatum. 

Mag ik nog met mijn auto rijden als hij is afgekeurd?

Indien de vervaldatum nog niet is verstreken kunt u gewoon doorrijden met uw auto. Om in aanmerking te komen voor de gratis herkeuring van APK-oké dient u wel binnen 5 werkdagen en/of 100 kilometer uw auto, nadat deze gerepareerd is voor de afkeurpunt(en), weer aan te bieden. Het is dan ook in uw eigen belang om uw auto tijdig te laten keuren zodat u, bij eventuele afkeur, nog tijd overhoudt om de reparaties uit te kunnen laten voeren.

Hoe moet ik naar de keuring als mijn auto geen geldig keuringsbewijs heeft?

Op de dag van de keuring maar uiterlijk binnen twee maanden na het verlopen van het keuringsbewijs kunt u naar de keuring rijden. Na deze periode bent u altijd in overtreding, ongeacht of u met het voertuig rijdt of niet (of u moet de auto geschorst hebben). 

In ben het niet eens met de afkeuring van mijn auto.

Als u vindt dat uw auto onterecht is afgekeurd, kunt u dit kenbaar maken aan de keurmeester. Deze zal middels de APK-regelgeving u proberen te overtuigen dat uw auto terecht is afgekeurd. Mocht hij u echter niet kunnen overtuigen, dan kunt u in beroep gaan en een herkeuring aanvragen. In het geval van een afkeuring moet u dit direct na de keuring doen. Deze herkeuring wordt door de RDW uitgevoerd en kost circa € 45,-. Dit bedrag krijgt u terug als uw bezwaar gegrond is. In dat geval wordt het voertuig op het bezwaarpunt alsnog goedgekeurd en wordt het keuringsstation een sanctie opgelegd.

Ik ben het niet eens met de goedkeuring van mijn auto

U kunt tot 12 maanden of tot de volgende keuring bezwaar maken op de goedkeuring van uw auto als u vindt dat deze onterecht was. U kunt zich hiervoor wenden tot de RDW. Deze zal het voertuig dan opnieuw keuren waarbij u en de oorspronkelijke keurmeester aanwezig mogen zijn. Mocht uw bezwaar gegrond zijn, dan krijgt u het herkeuringsbedrag terug. Het bezwaar wordt echter enkel gegrond verklaard als het zeer aannemelijk is dat het over het hoofd geziene afkeurpunt ten tijde van de oorspronkelijke keuring ook reeds aanwezig was. 

Mijn auto is afgekeurd maar ik heb geen keuringsrapport gekregen.

Bij afkeur heeft u recht op een officieel keuringsrapport. Dit kan alleen afgegeven worden als de auto is afgemeld bij de RDW. De keurmeester is verplicht van iedere keuring, dus ook bij een eventuele afkeuring, het resultaat te melden bij de RDW. De keurmeester meldt het voertuig af als afkeur onder vermelding van de afkeurpunten bij de de RDW. Middels steekproeven controleert de RDW of de afkeuringen terecht zijn. Of de keurmeester repareert het voertuig en meldt het vervolgens af als goedkeuring met vermelding van de reparatiepunten. Middels steekproeven controleert de RDW of de goedkeuringen terecht zijn. 

Als een keurmeester echter een afkeuring of de reparatiepunten niet meldt (en dus eerst tot reparatie zal overgaan), onttrekt hij zich aan controle door de RDW. Immers de RDW neemt ook steekproeven of de afkeuring al dan niet terecht heeft plaatsgevonden. Op deze manier kan hij misbruik maken van de APK door meer reparaties en onderdelen te verkopen dan noodzakelijk.

Hoe voorkom ik onnodige reparaties?

Een onafhankelijk en neutraal keuringsstation zoals APK-oké heeft, in tegenstelling tot een APK-garage, geen belang bij het afkeuren van uw auto. U geeft dus nooit geld uit aan onnodige reparaties.

Op mijn keuringsrapport staan adviespunten; wat moet ik daarmee?

Een adviespunt (AC 1 t/m 5) geeft onderdelen aan waarvan geadviseerd wordt om deze binnenkort te herstellen. Hierop wordt een auto echter niet afgekeurd. De keurmeester is echter wel verplicht deze adviespunten te melden. 

Een reparatieadvies (RA1 t/m RA8) gaat over het niet goed werken van een veiligheidssysteem (bv ABS, eCall of airbag) of overmatige vloeistoflekkage. Auto’s in gebruik genomen vóór 31-12-2017 krijgen een reparatieadvies op het rapport. Auto’s in gebruik genomen na 31-12-2017 worden hierop afgekeurd.

APK van een geschorst voertuig en uitstel van keuring.

Wanneer een auto geschorst is, heeft deze geen APK-keuringsplicht. De auto mag in dat geval echter niet op de openbare weg rijden of staan. Op het moment dat de schorsing wordt opgeheven geldt ook direct weer de APK-plicht. Het voertuig zou dan dus direct in overtreding zijn. In de wet is echter vastgelegd dat het voor een geschorst voertuig toegestaan is om naar het keuringsstation te rijden voor een APK-keuring. Op deze manier kan het voertuig een nieuwe APK krijgen voordat het uit de schorsing gehaald wordt. Mocht de auto tijdens de rit van of naar het keuringsstation gecontroleerd worden, dan moet u kunnen aantonen dat de auto wegens de APK gebruik maakte van de openbare weg. Uitstel van APK-keuring is niet mogelijk. U kunt echter wel uw auto schorsen (zie hiervoor de website van de RDW). U mag uw auto dan niet gebruiken of parkeren op de openbare weg. 

Wordt mijn auto met een ‘thuiskomer’ goedgekeurd?

Nee, een thuiskomer voldoet niet aan de APK-eisen.

Mag ik verschillende merken en maten banden voeren?

Op één as moet dezelfde maat band gemonteerd zijn. Het merk maakt daarbij niet uit. De maat van de banden mag verschillen tussen de voor- en achteras. Wel moet de band overeenkomstig de montagevoorschriften gemonteerd zijn. 

Mag mijn voorruit een scheur hebben?

Ja, mits deze niet in het gezichtsveld een vertakking heeft. Een vertakking buiten het gezichtsveld is wel toegestaan.

Mijn ruiten zijn geblindeerd, mag dit?

Tijdens de APK-keuring wordt niet gekeken naar de blindering van de ruiten. Een auto wordt er dus niet op afgekeurd, echter stelt de politie wel beperkingen aan de blindering van de ruiten die zich vóór de B-stijl (deurstijl achter voorportier) bevinden. Er kan dus een bekeuring worden uitgeschreven vanwege blindering, terwijl deze wel door de APK komt.

Mijn deuren zijn alleen met een afstandsbediening te openen, mag dit?

Nee, iedere deur moet van binnen en van buiten op de normale manier te openen zijn. Volgens de RDW is een afstandsbediening niet de normale manier en moet het daarom worden afgekeurd. 

Mag ik extra verlichting monteren?

Het voeren van extra verlichting zoals neon-lampen onder de auto, is toegestaan mits deze verlichting niet geschakeld is met de verplichte of toegestane verlichting. Ze moeten dus tijdens de gehele keuring uitgeschakeld kunnen blijven. Het is echter nooit toegestaan om blauwe knipper- of zwaailichten gemonteerd te hebben. 

Mag ik de originele motor vervangen?

Tijdens de APK wordt enkel gekeken of het aantal cilinders overeenkomt met het aantal dat in het kentekenregister is vastgelegd. Het merk of de inhoud is dus niet van belang. De motor moet natuurlijk wel aan de emissie-eisen voldoen.

Mag ik de originele achterlichten vervangen?

Ja, zolang de verplichte verlichting maar aanwezig blijft. De meeste problemen die zg. after-market verlichting creëren bij de APK is het ontbreken van reflectoren en het hebben van teveel achterlichten. Dit laatste wordt veroorzaakt door units die zijn opgebouwd uit LED-lampjes die te ver uit elkaar staan, waardoor iedere afzonderlijke LED gezien moet worden gezien als apart achterlicht. Een auto mag maximaal 4 achterlichten hebben; twee links, twee rechts.